top of page

Chính sách bảo mật | Privacy Policy

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của chúng tôi (sau đây gọi tắt là "Website"). Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH TM Vạn Tâm (sau đây gọi tắt là " Chúng tôi") thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Website. Khi sử dụng Website của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của Chúng tôi. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Thank you for visiting our website (hereinafter referred to as "Website"). This privacy policy discloses how Van Tam Trading Co., Ltd. (hereinafter referred to as "We") collects, stores and processes your personal information or data through the Website. By using our Website, you acknowledge that you agree to the terms and conditions of our Privacy Policy. Please read the Privacy Policy below to better understand the commitments we make to respect and protect the rights of our visitors.

1. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Chúng tôi thông qua Website này. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp cho Chúng tôi trong quá trình sử dụng Website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

We respect and are committed to protecting the personal information you provide to us through this Website. We undertake to use our best efforts and take appropriate measures to keep the information you provide to us in the course of using this Website confidential and protected from unauthorized access. However, we do not guarantee to prevent all unauthorized access. In the event of unauthorized access outside of our control, We shall not be liable in any way for any claim, dispute or damage arising out of or relating to unauthorized access there.

2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp cho Chúng tôi hoặc bạn gửi đến Website hoặc thông tin mà Chúng tôi có được do bạn trả lời email được gửi từ Chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng Website của Chúng tôi theo cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, dịch vụ hỗ trợ nếu được yêu cầu và thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của Chúng tôi. Vì mục đích làm rõ, Chúng tôi sẽ không thu thập các thông tin về thẻ tín dụng, chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn không chủ động cung cấp cho Chúng tôi.

We may collect information about you and your computer including the IP details, personal information that you actively provide to us or you submit to the Website or information we obtain from you. Email messages are sent from us. We use this information to ensure that you can use our Website in the most efficient manner and to ensure that you receive relevant information, support services, if requested, and to inform you of the changes to our Services. For clarification purposes, we will not collect credit card information, identity cards, passport numbers or other information that you do not actively provide to us.

3. Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho bên thứ ba liên quan trong quá trình Chúng tôi thực hiện khai thác, nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng của Website, nhằm đảm bảo bạn có thể sử dụng Website và tương tác với chúng tôi một cách có hiệu quả nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

We may provide personal information collected from you to third parties involved in the process We perform the exploitation, upgrade, renovation, addition of the functions of the Website, to ensure you have You can use the Website and interact with us most effectively. We will endeavor to ensure that any of the third parties mentioned above is involved in the collection and processing of your personal information to governmental authorities for security purposes. security and other purposes to the extent required or statutory.

4. Chúng tôi có sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lần sau. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet, bạn có thể tắt cookies hoặc cài đặt cookies sao cho có một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookies được cấp.

We use Cookies, a technology that stores information such as usage logs on visitors' computers in order to facilitate the use of websites more conveniently. Cookies will store the status of your last visit at the computer, in order to return this status to you when you next visit. However, by changing the settings on your Internet browser, you can turn off cookies or set cookies so that a warning will appear on your computer screen before cookies are issued.

5. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang web mạng xã hội như Facebook, Twitter. Nếu bạn chia sẻ, thông tin mà bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này – vui lòng đọc các chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin.

We can give you the option to share some social information with social networking sites like Facebook, Twitter. If you share, the information you disclose may be used by these third-party websites or applications - please read their privacy policies for more information.

6. Chính sách quyền riêng tư sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ Website này. Để biết thông tin về cách xử lý các thông tin cá nhân trên những trang web được mở ra từ liên kết với Website này, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web đó.

The privacy policy will not apply to other websites linked from this Website. For information on how to handle personal information on web pages that are opened from links to this Website, please refer to that site's personal information policy.

7. Chúng tôi không muốn gửi cho bạn email không mong muốn, do vậy bạn có thể chọn không nhận bằng cách nhấp " hủy đăng ký " trong bất kỳ email nào mà bạn nhận được từ Chúng tôi.

We do not want to send you unsolicited emails, so you can opt-out by clicking "unsubscribe" in any email you receive from us.

8. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Bản chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên Website của Chúng tôi và sẽ được ghi ngày để bạn nhận biết được bản mới nhất.

We reserve the right to amend and supplement this Privacy Policy at any time when necessary. The updated privacy policy will be published on our Website and will be dated so you know the latest version.

bottom of page